بازاریابی و فروش بین المللی

بازاریابی خارجی که همان معرفی کالا و خدمات به مصرف کنندگان خارجی است، یک شیوه ی بازاریابی تعبیر می شود که تمرکز فروش آن به مصرف کنندگان خارج از مرز ها معطوف است. در این گفتار نکات مهم و نیز شیوه ی استفاده از این روش را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم. بازاریابی خارجی توسط یک شرکت در خارج از قلمرو جغرافیایی صورت می گیرد و از دید معنایی در مقابل بازاریابی داخلی قرار دارد. به بیان دیگر بازاریابی در داخل و در سطح فرامرزی یکسان می باشد، اما با این وجود نمی توان گفت مدیر بازاریابی در داخل و خارج از کشور کار مشابهی را انجام می دهد. جنبه جالب توجه بازاریابی خارج از کشور آن است که بازاری که برای یک شرکت، خارجی محسوب می شود، برای شرکتی دیگر داخلی به حساب می آید؛ بری مثال ترکیه برای شرکت های ایرانی که قبلاً در آنجا فعالیتی نداشته اند یک بازار خارجی محسوب می شود، اما برای شرکت های ترک یک بازار محلی است. با گذر زمان شرکت ایرانی که در ترکیه به فعالیت بازرگانی مشغول بوده است، گویا آنجا را همانند بازار داخلی مورد توجه را قرار دهد؛ زمانی این اتفاق رخ می دهد که شعبه خارج از کشور در ساختار عملیاتی شرکت کاملاً ادغام شده باشد. از این رو بینش دوگانه شرکت در مورد مفهوم بازار خارج و داخل تغییر یافته و همه آنها را مانند یکدیگر مورد توجه قرار می دهد. برای این گونه شرکت ها، بازار هایی بازار خارجی به حساب می آیند، که هنوز در آنجا فعالیتی نکرده  اند.
در واقع بازاریابی خارجی به معنای اجرای دقیق فرآیند تدوین شده در قالب یک راهبرد بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای جهانی است.
 
پنج گام کلی در حوزه بازاریابی خارجی
 
 • گام نخست: شناسایی بازار هدف
 • گام دوم: تدوین راهبرد ها و استراتژی‌های بازاریابی خارجی
 • گام سوم: آماده‌سازی و تجهیز ابزارهای ارتباطات بازاریابی
 • گام چهارم: ترویج و تبلیغ
 • گام پنجم: ایجاد درخواست و تقاضا
این مراحل پنج گانه با یکدیگر مرتبط بوده و در صورتی منجر به نتیجه مطلوب می‌شود که هر یک به شیوه ای صحیح صورت گیرد. بازاریابی خارجی فرآیندی پیوسته و همیشگی است که با مد نظر قرار دادن الزامات زمانی و شرایط کلی حاکم بر بازار و اقتصاد در عرصه جهانی می‌توان مراحل مختلف آن را مورد بررسی و بازبینی قرار داد.
روش های متفاوت برای دستیابی به مشتریان گوناگون در کشور های دیگر وجود دارد که به ذکر برخی از آنها در ادامه خواهیم پرداخت:
 
 1. بازاریابی دیجیتال (ﺳﺎﯾﺖ – صفحه های زرد – ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دیجیتال )
 2. مستشاران تجاری معرفی شده از طریق سفارتخانه ها
 3. مکاتبه مستقیم با دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت )
 4. اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺷﻮرﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک
 5. اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و سندیکا ها
 6. ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی
 7. ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﺄت ﻫﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮر
 8. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 9. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
گروه بازرگانی بین المللی امین شیران کلیه امور بازاریابی بین المللی محصولات شما را در کشور های مختلف دنیا و با جدید ترین متدهای بازاریابی بین المللی انجام خواهد داد. در کلیه امور بازرگانی بین المللی همراه شما خواهیم بود.